Vodnář – čistý bazén bez chloru

Sada-čistý bazén bez chloru obsahuje 3l Guanicid, 2ks 5l Oxy light.

Tyto přípravky jsou vhodné i pro osoby s velmi citlivou pokožkou.
Bazénová voda po aplikaci těchto přípravků není cítit po chloru.

Guanicid je tekutý přípravek pro bezchlorovou dezinfekci a hyginenické ošetření vody v domácích (krytých i venkovních) bazénech s filtrací a bez filtrace.
Má výrazný účinek proti bakteriím, řasám, virům a plísním.
Guanicid je roztok elektricky kladně nabitého polymeru, který usmrcuje mikroorganismy kontaktem s jejich záporně nabitou buněčnou membránou.
Voda ošetřená Guanicidem není cítit po chloru, nedráždí pokožku ani sliznice a nezpůsobuje alergie.
Je to tedy vhodný pro osoby s velmi citlivou pokožkou a pro malé děti.

Oxy light je dezinfekční a algicidní přípravek na bázi peroxidu vodíku pro ošetření vody v plaveckých bazénech.
Je vhodný i pro dětské bazény, protože je šetrný pro alergickou a citlivou pokožku.
Jeho hlavní látka se rozkládá na vodu a kyslík.
Jedná se o bezbarvou kapalinu, v koncentrované podobě vylučuje sotva znatelný zápach.
Přípravek obsahuje peroxid vodíku.
Dávkování se vztahuje na minimální přebytek Oxy lightu ve vodě.
Startovací dávka je 3 – 4,5 l na 10 m3
Následné dávkování 50 – 80ml/m3 dle potřeby a znečištění vody 
Přípravek obsahuje peroxid vodíku 12g/100g (ES. 231-765-0) UN 2014, 5.1; II.

Používáte-li studniční nebo příliš tvrdou vodu, použijte před dávkováním této dezinfekce přípravek Maskovač tvrdosti.
Zabráníte tím vysrážení kovů a vzniku nerozpustných sraženin.
Přípravek se přidává vždy do vody a ne naopak!
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
Nemíchejte s jinými chemikáliemi.
Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů

Skladování:
Uchovávejte těsně uzavřené v původních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Skladujte při teplotě do 20oC.
Neskladujte s hořlavinami.
Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

První pomoc:
Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte.
Při styku s kůží omyjte mýdlem a větším množstvím vody, ošetřete ochranným krémem.
Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch.
Při zasažení očí okamžitě vyplachujte oči s otevřenými víčky 10-15 minut pod proudem vody.
Při požití vypláchněte ústa vodou a dejte vypít 2-3 sklenice vody.
Nevyvolávejte zvracení.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.