Vodnář Guanicid 20l

GUANICID
Proti bakteriím a řasám, vločkuje, okysličuje

GUANICID je tekutý 100% rozložitelný multifunkční přípravek pro dezinfekci a hygienické ošetření vody v domácích (krytých i venkovních) bazénech s filtrací i bez filtrace. Působí proti bakteriím a řasám, oxiduje organické nečistoty a napomáhá jejich vyvločkování na filtru.

Vzhled a složení: Nažloutlá až žlutá kapalina. Účinnou látkou přípravku je polymer dimethyl-2-hydroxypropylamonium chlorid 4g/100g (CAS 25988-97-0), dále obsahuje dihydrogen dioxid (CAS 7722-84-1) a extrakt grep (CAS 90045-43-5). UN2984, 5.1, III.

Působení: GUANICID se vyznačuje baktericidním a algicidním účinkem, jehož předností je multifunkčnost. Přípravek zabraňuje růstu řas a patogenních mikroorganizmů, oxiduje organické nečistoty zanesené do vody koupajícími a projasňuje vodu jejich vyvločkováním. Voda ošetřená GUANICIDEM nenese negativa jako u chlorových přípravků, tj. zápach, reakce na citlivou pokožku.

Návod k použití: 
Po napuštění bazénu je nutné nejprve upravit pH vody na úroveň 7,2-7,6. Počáteční dávku 30ml/m3 aplikujte přímo do vody (případně dávkovacím čerpadlem nebo přes filtrační zařízení). Následně dávkujte 15ml/m3 každých 7 dnů, při vysokých teplotách každých 5 dnů nebo po extrémním zatížení. Pro dlouhodobé udržení kvality vody doporučujeme používat GUANICID společně s oxidačním přípravkem OXY LIGHT, který zajistí zvýšení hladiny aktivního kyslíku ve vodě. Dále doporučujeme pravidelně kontrolovat pH, popřípadě aplikovat přípravek VLOČKA nebo JISKRA pro odstranění drobných mechanických nečistot z vody. 

Bezpečnostní opatření:
H-věty: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P-věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek přidávejte vždy do vody a ne naopak! Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Přípravek používejte pouze k určenému účelu.
Vodu ošetřenou tímto přípravkem nevypouštějte do vodních toků, ani v jejich blízkosti. Vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.
Skladování: Uchovávejte těsně uzavřené v původních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě v rozmezí teplot 10-25 °C, chránit před slunečním zářením. Nemíchat s jinými dezinfekčními přípravky. 
První pomoc: Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a větším množstvím vody, ošetřete ochranným krémem. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte oči s otevřenými víčky 10-15 minut pod proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou a dejte vypít 2-3 sklenice vody. Nevyvolá-vejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu. 

Klinika nemocí z povolání, 
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku

Vodnář Guanicid jezírka 20l

GUANICID je roztok elektricky kladně nabitého polymeru.

Kapalný, biologicky odbouratelný algicid vhodný do koupacích jezírek.
Tvoří na povrchu fólie, kamenů několika molekulovou vrstvu a zabraňuje vzniku oslizlých povrchů.
GUANICID působí na tvorbu enzymů v mikroorganismech a tím dochází k jejich odumírání.

Upozornění:
GUANICID není určen pro koupací jezírka s rybami.
Při použití tohoto přípravku, může dojít k procesu, který způsobí následný úhyn ryb.

Použití:
Při první aplikaci do jezírka, kde jsou vizuální známky začínajícího bujení vláknitých řas nebo zelenání vody, dávkujte 30 ml/ m3. Poté každých 10 dnů 15 ml/m3 do úplného vymizení.
Je dobré začít dávkovat včas jako prevence vzniku oslizlých povrchů či řas dávkou 15 ml/m3 každých 10 dnů.
Při silném porostu vláknitých řas doporučujeme nejprve jejich odstranění použitím přípravku NA ŘASY kontakt a poté dávkování viz výše.

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Vodnář pH mínus maxi 20l

pH MÍNUS MAXI  
Přípravek na snížení hodnoty pH bazénové vody

pH MÍNUS MAXI je přípravek na snížení hodnoty pH bazénové vody nejlépe s použitím automatických dávkovačů.
Ideální hodnota pH vody v bazénu je při použití chlorové a bezchlorové dezinfekce 6,8-7,6. 
Pokud pH vody v bazénu opustí tyto vymezené oblasti, začínají většinou problémy.
Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků.
Pokud je pH příliš vysoké, vylučuje se vápník z vody a dochází k zakalení vody.
Může dojít k podráždění očních spojivek a kůže. Vyšší pH umožňuje růst řas.

Dávkování a návod: 
pH MÍNUS MAXI je primárně určen pro automatické dávkovače tedy dávkování se řídí sondou. 

Složení: 
Přípravek pH MÍNUS MAXI je ve formě roztoku. Výrobek obsahuje kyselinu sírovou (CAS: 7664-93-9) a síran měďnatý (CAS: 7758-99-8). UN 2796, 8, II.

Bezpečnostní opatření: H-věty: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P-věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Přípravek přidávejte vždy do vody a ne naopak!
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
Přípravek používejte pouze k určenému účelu.
Vodu ošetřenou tímto přípravkem nevypouštějte do vodních toků, ani v jejich blízkosti.
Vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem.
Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.
Skladování: Uchovávejte těsně uzavřené v původních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě v rozmezí teplot 10-25 °C, chránit před slunečním zářením a před mrazem. 

První pomoc:
Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, ošetřete ochrannou mastí. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí je vyplachujte 10–15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

Vodnář pH plus maxi 20l

pH PLUS MAXI  
Přípravek na zvýšení hodnoty pH bazénové vody

pH PLUS MAXI je přípravek na zvýšení hodnoty pH bazénové vody nejlépe s použitím automatických dávkovačů.
Ideální hodnota pH vody v bazénu je při použití chlorové a bezchlorové dezinfekce 6,8-7,6. 
Pokud pH vody v bazénu opustí tyto vymezené oblasti, začínají většinou problémy.
Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků.
Pokud je pH příliš nízké, korodují kovové části a zvyšuje se rychlost vyblednutí barev plastů a fólií. 

Dávkování a návod: 
pH PLUS MAXI je primárně určen pro automatické dávkovače tedy dávkování se řídí sondou. 

Složení:
Přípravek pH PLUS MAXI je ve formě roztoku. Obsahuje  hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2). UN 1824, 8, III.

Bezpečnostní opatření: 
H-věty: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P-věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Přípravek přidávejte vždy do vody a ne naopak!
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
Přípravek používejte pouze k určenému účelu.
Vodu ošetřenou tímto přípravkem nevypouštějte do vodních toků, ani v jejich blízkosti.
Vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem.
Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

Skladování: 
Uchovávejte těsně uzavřené v původních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě v rozmezí teplot 15-25 °C, chránit před slunečním zářením. 

První pomoc:
Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, ošetřete ochrannou mastí. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí je vyplachujte 10–15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. 
Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

Vodnář Vločka jezírka 20l

Zelený zákal jezírka způsobený jednobuněčnými řasami a sinicemi lze odstranit pomocí přípravku VLOČKA jezírka.

Látka po aplikaci ve vodě vytvoří jemnou sraženinu, která pomalu sedimentuje, přičemž na sebe váže jiné pevné částice (řasy, sinice, atd.) a ve vodě obsažený fosfor.
Snížení obsahu fosforu ve vodě je klíčové k omezení rozvoje řas a toxických sinic.

Působení:
VLOČKA jezírka se při styku s vodou rozkládá a vznikají tak látky, které reagují s nečistotami ve vodě.
Nabalují na sebe jemné částečky nečistot a vznikají větší vločky, které je možno snadno odstranit.
Vločky sedimentuji nebo plavou na hladině odkud se odstraní skimmerem či jemnou síťkou.
Voda po odstranění těchto nečistot znovu získává jiskru a původní jas.

VLOČKA jezírka odstraňuje fosfor za vzniku nerozpustného fosforečnanu, jenž se spolu s nečistotami uzavře v sedimentu.
Odtud jej odsajeme vysavačem nebo filtrací.

Důležité upozornění pro aplikaci:
Tvrdost vody musí být vyšší než 7° dGH a pH v intervalu 6,5-8.
Ryby raději odlovte do oddělené nádrže se stejnou vodou z rybníčku, abyste je nevystavili náhlé změně prostředí!
Pokud je nemůžete odlovit, proveďte celou operaci během dne, kdy můžete chování ryb pozorovat a zasáhnout.
Skrápějte hladinu vodou kvůli provzdušnění.
Zajistěte dostatečné prokysličení a cirkulaci vody v jezírku.
Některé citlivé druhy ryb žijících při dně mohou být vnímavější k přípravku.
Sediment z rybníčku odsajte vysavačem nebo gulou tak, aby se nevracel zpět do vody.

Při testování vody, papírovými pásky se často měří tvrdost v částech na milion (ppm), kde jedna část na milion je definován jako jeden miligram uhličitanu vápenatého (CaCO3) na litr vody.
V důsledku toho, 1° dGH odpovídá 17,848 ppm, protože CaCO3 má molární hmotnost 100,0875 g/mol.

O Vločkování:
Vločkování je dramaticky rychlý zásah do prostředí, na které si ryby během zanesení vody řasou a sinicemi zvykaly postupně během dnů až týdnů.
I když se podobné zásahy provádí na větších nádržích (přehrady či jezera) bez negativních následků na rybí populaci, zahradní rybníček je řádově menší a koncentrace ryb naopak značně vyšší než v přehradách.
Stlačení řas ke dnu rybníčku provedeme naopak násilně během několika hodin, kdy se může změnit celá řada parametrů vody, které mohou být pro ryby fatální.
Může to být důsledek lokální změny pH, kdy se z vazby uvolní amoniak NH3 při pH nad 9 nebo jednoduché formy hliníku při pH pod 5,8.
Může to být deficit kyslíku nad ránem, kdy jej spotřebovávají jak rostliny, tak ryby a již večer jej měly ryby tak akorát pro sebe. Nejasný je i vliv mikrovloček na žábra ryb a jejich možné zanesení.
Nízká alkalita nedokáže účinně velkým výkyvům pH zabránit.
Nakonec nelze ani vyloučit uvolnění toxinů sinic a řas při jejich násilném stlačení a nahromadění.

Návod k použití:
Dávkování je závislé především na kvalitě upravované vody.
Dávkujte 20–40 ml/m3 dle míry znečištění.
Aplikace se provádí u malých ploch z kropicí konve, doporučené zředění 1:5–1:10.
Bezprostředně po aplikaci je nutné zajistit dokonalé promíchání.
V případě již rozvinutého fytoplanktonu se po aplikaci může na hladině shlukovat vyvločkovaný fytoplankton, tato vrstva se časem rozpadá a sedimentuje.
Proces je možné urychlit zkrápěním vodou.
Vzniklou vrstvu kalu odstraňte jezírkovým vysavačem nebo dnovou gulou do filtrace.