Vodnář Vločkovač 5l

VLOČKOVAČ
Přípravek pro účinné vločkování nečistot
 
VLOČKOVAČ je kapalný flokulační přípravek, který slouží k vyvločkování nečistot a udržení čiré vody v bazénech.
Tento moderní přípravek má oproti klasickým vločkovačům následující přednosti: vyšší účinnost separace jemných nečistot, lepší filtrovatelnost vloček, výrazně menší pokles pH vody (úspora přípravku pH plus), vysokou stabilitu provozu a menší nároky na obsluhu a údržbu.
 
Dávkování:
50 m3  1x týdně 100 ml,
30 m3  1x týdně  60 ml.
 
Působení: 
Vločkovač hydrolyzuje při reakci s vodou za vzniku kladně nabitých polymerů.
Tyto polymery reagují s opačně nabitými složkami nečistot obsažených ve vodě.
Takto se na sebe nabalují jemné částečky nečistot a vznikají větší vločky, které je možno snáze odfiltrovávat.
Voda po odstranění těchto nečistot znovu získává jiskru a původní jas.
Odstranění všech nečistot z vody snižuje spotřebu desinfekce, která tak není nutná k oxidaci těchto nečistot.

Složení: 
Vločkovač je nažloutlý čirý kapalný přípravek, velmi dobře rozpustný ve vodě.
Obsahuje polyalumi-niumhydroxidchlorid (ES. 215-477-2).

 
Bezpečnostní opatření:
H-věty:
H318  Způsobuje vážné poškození očí.H290  Může být korozivní pro kovy.
 
P-věty:
P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal  nebo štítek výrobku.P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný  oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut  opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní  čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout  snadno. Pokračujte ve vyplachování.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým  množstvím vody/mýdla.P501  Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad.
 
Přípravek přidávejte vždy do vody a ne naopak! Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Přípravek používejte pouze k určenému účelu. Vodu ošetřenou tímto přípravkem nevypouštějte do vodních toků, ani v jejich blízkosti. Vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.
Skladování: Uchovávejte v původním, těsně uzavřeném obalu na suchém, chladném a temném místě při teplotě 0-20°C Neskladujte společně s oxidačními činidly. 
Případný sediment nemá vliv na kvalitu výrobku.
 
První pomoc: 
Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí je vymývejte 10–15 minut velkým množstvím vody.
Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu. 

Vodnář Vločka jezírka 5l

Zelený zákal jezírka způsobený jednobuněčnými řasami a sinicemi lze odstranit pomocí přípravku VLOČKA jezírka.

Látka po aplikaci ve vodě vytvoří jemnou sraženinu, která pomalu sedimentuje, přičemž na sebe váže jiné pevné částice (řasy, sinice, atd.) a ve vodě obsažený fosfor.
Snížení obsahu fosforu ve vodě je klíčové k omezení rozvoje řas a toxických sinic.

Působení:
VLOČKA jezírka se při styku s vodou rozkládá a vznikají tak látky, které reagují s nečistotami ve vodě.
Nabalují na sebe jemné částečky nečistot a vznikají větší vločky, které je možno snadno odstranit.
Vločky sedimentuji nebo plavou na hladině odkud se odstraní skimmerem či jemnou síťkou.
Voda po odstranění těchto nečistot znovu získává jiskru a původní jas.

VLOČKA jezírka odstraňuje fosfor za vzniku nerozpustného fosforečnanu, jenž se spolu s nečistotami uzavře v sedimentu.
Odtud jej odsajeme vysavačem nebo filtrací.

Důležité upozornění pro aplikaci:
Tvrdost vody musí být vyšší než 7° dGH a pH v intervalu 6,5-8.
Ryby raději odlovte do oddělené nádrže se stejnou vodou z rybníčku, abyste je nevystavili náhlé změně prostředí!
Pokud je nemůžete odlovit, proveďte celou operaci během dne, kdy můžete chování ryb pozorovat a zasáhnout.
Skrápějte hladinu vodou kvůli provzdušnění.
Zajistěte dostatečné prokysličení a cirkulaci vody v jezírku.
Některé citlivé druhy ryb žijících při dně mohou být vnímavější k přípravku.
Sediment z rybníčku odsajte vysavačem nebo gulou tak, aby se nevracel zpět do vody.

Při testování vody, papírovými pásky se často měří tvrdost v částech na milion (ppm), kde jedna část na milion je definován jako jeden miligram uhličitanu vápenatého (CaCO3) na litr vody.
V důsledku toho, 1° dGH odpovídá 17,848 ppm, protože CaCO3 má molární hmotnost 100,0875 g/mol.

O Vločkování:
Vločkování je dramaticky rychlý zásah do prostředí, na které si ryby během zanesení vody řasou a sinicemi zvykaly postupně během dnů až týdnů.
I když se podobné zásahy provádí na větších nádržích (přehrady či jezera) bez negativních následků na rybí populaci, zahradní rybníček je řádově menší a koncentrace ryb naopak značně vyšší než v přehradách.
Stlačení řas ke dnu rybníčku provedeme naopak násilně během několika hodin, kdy se může změnit celá řada parametrů vody, které mohou být pro ryby fatální.
Může to být důsledek lokální změny pH, kdy se z vazby uvolní amoniak NH3 při pH nad 9 nebo jednoduché formy hliníku při pH pod 5,8.
Může to být deficit kyslíku nad ránem, kdy jej spotřebovávají jak rostliny, tak ryby a již večer jej měly ryby tak akorát pro sebe. Nejasný je i vliv mikrovloček na žábra ryb a jejich možné zanesení.
Nízká alkalita nedokáže účinně velkým výkyvům pH zabránit.
Nakonec nelze ani vyloučit uvolnění toxinů sinic a řas při jejich násilném stlačení a nahromadění.

Návod k použití:
Dávkování je závislé především na kvalitě upravované vody.
Dávkujte 20–40 ml/m3 dle míry znečištění.
Aplikace se provádí u malých ploch z kropicí konve, doporučené zředění 1:5–1:10.
Bezprostředně po aplikaci je nutné zajistit dokonalé promíchání.
V případě již rozvinutého fytoplanktonu se po aplikaci může na hladině shlukovat vyvločkovaný fytoplankton, tato vrstva se časem rozpadá a sedimentuje.
Proces je možné urychlit zkrápěním vodou.
Vzniklou vrstvu kalu odstraňte jezírkovým vysavačem nebo dnovou gulou do filtrace.

Oxy light 5l

Oxy-light

Dezinfekce na základě aktivního kyslíku s dlouhodobým účinkem
Oxy-light je dezinfekční a algicidní přípravek pro ošetření vody v plaveckých bazénech.
Je vhodný i pro dětské bazény, protože je šetrný pro alergickou a citlivou pokožku.
Jeho hlavní účinná látka se rozkládá na vodu a kyslík.

Vzhled a složení:
Bezbarvá kapalina, v koncentrované podobě vylučuje sotva znatelný zápach.
Přípravek obsahuje peroxid vodíku 12g/100g (ES. 231-765-0) UN 2014, 5.1; II.

Působení:
Oxiduje nečistoty, dezinfikuje vodu na bázi aktivního kyslíku a působí proti růstu řas.

Návod k použití:
Přípravek Oxy-light dávkujte podle doporučeného obsahu přebytku peroxidu vodíku, resp. aktivního kyslíku v bazénové vodě. Startovací dávka je 3l na 10 m3
Následné dávkování 2l na 10m3 dle potřeby a znečištění vody
Používáte-li studniční nebo příliš tvrdou vodu, použijte před dávkováním této dezinfekce přípravek Maskovač tvrdosti. Zabráníte tím vysrážení kovů a vzniku nerozpustných sraženin.
Přípravek se přidává vždy do vody a ne naopak!
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
Nemíchejte s jinými chemikáliemi.
Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů.

Skladování:
Uchovávejte těsně uzavřené v původních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Skladujte při teplotě do 20oC. Neskladujte s hořlavinami.
Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

První pomoc:
Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte.
Při styku s kůží omyjte mýdlem a větším množstvím vody, ošetřete ochranným krémem.
Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch.
Při zasažení očí okamžitě vyplachujte oči s otevřenými víčky 10-15 minut pod proudem vody.
Při požití vypláchněte ústa vodou a dejte vypít 2-3 sklenice vody.
Nevyvolávejte zvracení.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.