Jak na údržbu jezírkové vody


Aby rybníček či jezírko pěkně vypadaly, je důležité jim věnovat celoroční péči. Je nezbytné sledovat parametry vody TESTERY a při razantnějším vychýlení účinně zasáhnout. Po zimním období je důležité, aby se co nejdříve ustavila biologická a biochemická rovnováha.

Z hlediska časové i finanční náročnosti je vždy lepší příčinám problémů s jezírkem či rybníčkem předcházet, než řešit důsledky zanedbání péče.

V letních měsících po vydatných srážkách hrozí, že se do jezírka dostane dešťová voda spolu s jinými látkami, jež mohou negativně ovlivnit kvalitu vody. Razantní narušení rovnováhy kvality vody může být impulsem k množení řas a během několika dní je jezírko k nepoznání. Aplikací přípravku BAENZY–start na jaře nebo BAENZY–sezóna v letním období se upevní biologická rovnováha. Aplikací těchto přípravků snížíme množství živin pro řasy a sinice, které v jarních měsících rychle bují kvůli nadbytku látek akumulovaných během zimních měsíců, resp. po přívalových srážkách. Rovněž aplikace přípravku NA ŘASY–systém předchází množení řas v jezírku či rybníčku.

Kontrola parametrů vody

Díky rozboru vody se dá předejít znehodnocení jezírka či rybníčku a ušetřit na přípravcích pro následné odstranění problému. Proto je důležité používat testery. Příčinou růstu řas či zelenání vody jsou náhlé změny hodnot pH, alkality, tvrdosti či obsahu dusíku nebo fosforu. Je známo, že tvrdost a alkalita vody mohou ovlivnit účinnost řady algicidních preparátů a dokážou ovlivnit množení prospěšných bakterií. Všechny nejdůležitější parametry, jejichž výčet a rozmezí najdete v úvodu brožury, lze zjistit pomocí našich TESTERŮ (pH, tvrdost, alkalita, NO3-, NO2-,).

Nastavení biologické rovnováhy

V každém vodním ekosystému musí být nastolena rovnováha pro správné zachování všech pochodů a funkcí. To pro nás znamená, že po vzrůstu hodnot čpavku, dusičnanů, dusitanů a fosfátů je třeba přidat do vody přípravek BAENZY, FOSFOSORB a po překročení hodnoty 20ppm také přípravek NA DUSIČNANY.
Jezírko či rybníček je uzavřený biotop – čím je menší, tím je náročnější udržet jeho funkčnost, stabilitu a estetickou hodnotu. Hlavní podíl na zachování koloběhu živin mají bakterie.  Pokud se v novém jezírku či rybníčku neustanoví biologická rovnováha a do vody se vysadí ryby, díky rozkladu exkrementů se vytvoří prostředí bohaté na živiny pro růst a množení řas a sinic. Prevencí proti takovému znehodnocení vody je dodání správného poměru užitečných bakteriálních kultur do vodního prostředí. Naše přípravky BAENZY (start/sezóna/na zimu) obsahují širokou škálu mikroorganismů, které produkují enzymy štěpící složité organické sloučeniny na základní stavební prvky, jež jsou využitelné jako substrát pro množení bakterií. Jednotlivé typy přípravku BAENZY jsou tvořeny vybranými kmeny mikroorganismů a enzymů se širokým záběrem účinku a hodí se do jezírek s rybami i bez ryb.  BAENZY–start a BAENZY– filtr aplikujte vždy na jaře po odzimování, BAENZY–na zimu při zazimování jezírka a BAENZY–sezóna v případě, že se během letního období zvýší obsah amonných látek či jinak vychýlí sledované hodnoty vody.

pH vody

Jako ukazatel kvality vody je pH často opomíjeno, přestože všechny chemické a biologické pochody v jezírku značně ovlivňuje.
Optimální hodnota pH v jezírku či rybníčku je okolo 7 (6–8). Větší výkyvy pH ve vodních dílech mohou nastat, pokud se do nádrže dostane větší množství dešťové vody, která může mít pH až k 4,5. Výraznou změnu pH mohou způsobit i minerály a kameny ve vodě se zásaditou reakcí. Proto by estetické prvky měly být pro vodní prostředí chemicky neutrální. Změnu pH způsobí i přemnožení fytoplanktonu – voda zezelená. Přípravky PH PLUS nebo PH MINUS účinně upravují pH na optimální hodnotu. Při úpravě pH je dobré mít na zřeteli pufrační schopnost (alkalita) vody. Při vyšších hodnotách alkality vody je třeba dávkování opakovat, až pH dosáhne stabilní hodnoty. Nejen pH, ale i jiné hodnoty vody by se měly hlídat a čas od času proměřit konkrétními TESTERY (například pH, tvrdost, alkalita, obsah NH4+, NO3-. NO2-, PO4-3). Pokud pH vystupuje mimo bezpečný doporučený interval 6–8, naruší se tím spíše biologická rovnováha. Po každém zásahu algicidními přípravky nebo například medikamenty pro ryby doporučujeme změřit pH a případně je upravit na správnou hodnotu.

Biologické odbourávání nadměrných živin

Hlavním problémem při nadměrné koncentraci živin ve vodě je z hlediska uživatelských vlastností jezírka nebo rybníčku růst řas. Řasy jsou přirozenou součástí vodního ekosystému, ale při nadměrném množení snižují estetickou hodnotu díla. Z preventivního hlediska lze růstu zamezit použitím přípravků na bázi mikroorganismů BAENZY (start/filtr/sezóna/na zimu), FOSFOSORB a NA DUSIČNANY. Skladba heterotrofních a nitrifikačních bakterií účinně rozkládá organickou hmotu, převádí amoniakální látky na dusičnany, které absorbujeme stejně jako nadměrné množství fosfátů. Vláknitá řasa dokáže v příznivých podmínkách růst až několik cm za den. Včasnou aplikací bakterií na začátku sezóny, kdy se voda prohřeje na teplotu kolem 15 °C (březen až duben), lze udržet růst řas pod kontrolou. Největší expanze růstu řas je na jaře a na přelomu léta a podzimu. Nicméně v některých případech nedokáže růstu řas zamezit ani nízká skladba živin ve vodě, proto se neobejdeme bez synergického účinku přípravků NA ŘASY-systém nebo GUANICID.

Prokysličení vody

Kyslík je potřebný téměř pro všechny formy života a podílí se na značném množství reakcí, zejména oxidace.
Kyslík rozpuštěný ve vodě je zcela nezbytný pro růst rostlin a hlavně život ryb a jiných vodních živočichů. Obsah rozpuštěného kyslíku by měl být více než 6 mg/l. Největší pokles kyslíku bývá v noci a za úsvitu, kdy jej spotřebovávají nejen ryby a zooplankton, ale také rostliny a řasy. Kyslík se spotřebovává i při rozkladu organických látek a odumřelých organismů. Plyny se všeobecně méně rozpouštějí při vzrůstající teplotě vody, proto v letních měsících hrozí nebezpečí deficitu kyslíku a následného úhynu ryb. Velmi dobré prokysličovací účinky má přípravek NA ŘASY-kontakt nebo Bio2Lox, které po aplikaci uvolňují kyslík. Nicméně zásadním předpokladem dostatečné hladiny rozpuštěného kyslíku je rotace vody přes filtr, pohyb hladiny a eliminace hromadění organického odpadu.

Řasy a „oslizlé“ povrchy v koupacích jezírkách

Častý případ koupacích jezírek. Někdy problém není viditelný pouhým okem, ale na dotyk při koupání může být pro mnoho uživatelů nepříjemný.
V koupacím jezírku se dějí přirozené procesy, ke kterým patří i vznik biofilmů tvořených koloniemi bakterií, prvoků, řas a plísní na kamenech, schůdkách či žebříku. Kluzký vstup na svažité dno může způsobit úraz. Přípravek GUANICID dokáže tento problém efektivně vyřešit. Polymerový povlak na povrchu folie, kamenů atd. zabrání rozvoji biofilmů. Pro přesné udržení koncentrace doporučujeme použít TESTER na Guanicid. Koncentrace 0,3 mg/l je dostatečná pro předcházení vzniku biofilmů.

Zelená voda

Při náhlé změně chemických vlastností vody může i při použití kvalitní filtrace k zezelenání vody dojít.
Zelená voda je velký estetický problém rybníčků a jezírek. Zezelenání vody způsobují mikroskopické jednobuněčné řasy a sinice. Dochází k němu narušením chemické a biologické rovnováhy v jezírku či rybníčku, například při bouřkách atd. Aplikací přípravku VLOČKA super v množství 40–80 ml/m3 dojde k vytvoření jemné vločkovité disperze, která na sebe během usazování nabalí nečistoty z vody spolu s jednobuněčnými řasami a sinicemi. Vločka super z vody odstraní i fosfáty, které jsou živinami pro bujení řas. Vzniklý kal u dna se odstraní buď filtrací, nebo jezírkovým vysavačem. Po odstranění doporučujeme aplikovat přípravek BAENZY-sezóna, aby se zbytky usazených nečistot rozložily a došlo k nastavení rovnováhy.

Vláknitá řasa

S problematickou vláknitou řasou se setkal téměř každý majitel jezírka či rybníčku. Pro odstranění doporučujeme následný postup. Nejprve co nejvíce řas mechanicky odstranit s pomocí přípravku NA ŘASY–kontakt (50–100 g/m2), který rozprášíme na místo výskytu (fólie, kačírek). Do několika minut (v závislosti na teplotě vody) jsou řasy vyneseny na hladinu, odkud je možné je mechanicky odstranit (skimmer, síťka atd.). Při kontaktu povrchu řas s přípravkem dochází k nevratnému poškození řas. Do vody se při tom uvolňuje kyslík. Nehrozí tak kyslíkový deficit, který by mohl mít fatální následky pro ryby. Po odstranění dostupné části zelené hmoty vláknitých řas aplikujte po celé ploše vodního díla přípravek NA ŘASY-systém. Jemný, sypký přípravek rozmíchejte s vodou a rozlijte po vodní ploše. Přípravek řasu účinně a selektivně likviduje a zamezuje jejímu dalšímu růstu. Z preventivních důvodů je dobré aplikaci opakovat každých 4–5 týdnů. Po 2–5 dnech, kdy je úbytek vláknité řasy viditelný, aplikujte bakteriální přípravek BAENZY-sezóna. Velmi vhodné je umístit do filtrace nebo na přítok, kde dochází k cirkulaci celého objemu vody, naše sorbenty FOSFOSORB a NA DUSIČNANY na odstranění fosfátů, těžkých kovů a přebytečných dusičnanů. Dodržením uvedeného postupu docílíte 100% pěkného vzhledu vašeho jezírka či rybníčku.

Zazimování – oxidace a vynesení nečistot ze dna na hladinu

Odstranění nečistot a organické hmoty je základní podmínkou pro zdárné přezimování vodního biotopu. Při zamrznutí hladiny může docházet k rozkladu organických nečistot a produkci toxických látek.
Při přípravě na zazimování jezírka je důležité odstranit co nejvíc organických nečistot (spadané listí, detrit, odumřelé části rostlin atd.). Přípravek NA ŘASY-kontakt oxiduje nahromaděnou organickou hmotu, zvyšuje obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě a objemnější nečistoty vynese na hladinu. Po aplikaci přípravku doporučujeme použít BAENZY-na zimu, který rozloží zbytky organické hmoty a sníží obsah živin ve vodě.

Odstranění fosfátů, těžkých kovů a dusičnanů z vody

Vyšší obsah fosfátů ve vodě způsobuje rychlé bujení řas a sinic. Fosfáty se do vody jezírka dostávají z krmiva, tlením rostlin, výměšky ryb atd. Těžké kovy jsou pro ryby velmi toxické a i v malých koncentracích negativně ovlivňují zdravotní stav ryb.
Fosfáty jsou potřebné pro všechny živé organismy. Jejich nadměrný výskyt v jezírku či rybníčku signalizuje rychlé zezelenání vody a růst vláknité řasy. Přípravek FOSFOSORB tomuto problému předchází. Jde o inertní látku, která nemění chemické vlastnosti vody. Kromě fosfátů dokáže přípravek z vody odstranit toxické kovy. Společně s přípravkem k odstranění fosfátů doporučujeme použít sorbent NA DUSIČNANY. Vyšší obsah nemusí stačit rostliny využít při svém růstu a přebytek tak využijí řasy. Denitrifikace je obtížný proces, navíc plynný dusík umí využít sinice.